Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Luftvägsinfektion hos get

Luftvägsinfektion är en multifaktoriell sjukdom som, beroende på agens, sannolikt är vanligt förekommande i svenska getbesättningar. Miljöfaktorer som dålig miljö, hög djurtäthet och stress samverkar med smittämnen som bakterier, virus och parasiter.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Getter i alla åldrar kan drabbas av luftvägsinfektion. Mykoplasma, pasteurella och mannheimia förekommer i svenska getbesättningar. Förekomsten av andra agens vid luftvägsinfektioner hos svenska getter är dåligt känd. I den internationella litteraturen beskrivs fall av dyspné, luftvägsinfektioner och/eller pneumoni orsakat av CAE-virus, RS-virus, lungmaskar och Corynebacterium pseudotuberculosis.

Symtom

Pasteurella och mannheimia kan orsaka morbiditet och mortalitet hos killingar. Dessa bakterier kan ofta vara sekundära till infektion med till exempel mykoplasma. Symtomen kan vara hög feber, initialt seröst nosflöde som senare övergår i mukopurulent, hosta och dyspné.

Mykoplasmainfektion kan ge alltifrån inga till mycket allvarliga symtom och dödsfall. Om symtom från luftvägarna förekommer tillsammans med artrit, mastit och/eller keratokonjunktivit bör mykoplasma starkt misstänkas.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Mycoplasma ovipneumoniaeMannheimia haemolyticaPasteurella multocida och Bibersteinia trehalosi, M. mycoides subsp. capri (tidigare Mycoplasma mycoides mycoides typ LC). Mycoplasma capricolum subsp. capricolum, Lungmask Muellerius capillaris med flera.

Infektionsport:

Luftvägarna. Magtarmkanalen.

Spridning:

Via luftvägarna eller magtarmkanalen till lungorna.

Smittvägar:

Aerogen; droppinfektion; direkt- eller indirekt kontakt med infekterade getter. Infekterad mjölk.

Överlevnad:

Kortvarig överlevnad för virus och bakterier utanför geten. Lungmask övervintrar i geten och kan eventuellt övervintra på betet i södra Sverige.

Inkubationstid:

Omkring två veckor för pasteurella och mannheimia.

Provtagning och diagnostik

Obduktion. Nässvabb för odling av bakterier. Speciellt provtagningsmedium för mykoplasma (nässvabb). Blodprov (serumrör) för antikroppar (helst parprov!) mot virus, lungmask och mykoplasma.

Behandling och profylax

Pasteurella och mannheimia är i de flesta fall känsliga för penicillin. För lungmask krävs avmaskning. Mykoplasma är inte känslig för penicillin och behandling med annan antibiotika har ofta dålig effekt.

Luftvägsinfektioner bör förebyggas genom bra smittskydd och god, stressfri miljö. Särskilt viktigt är ett gott inomhusklimat med bra ventilation och låg beläggningsgrad. För att förebygga sjukdom hos killingar bör råmjölksrutinerna ses över. Eventuellt kan råmjölk och mjölk pastöriseras om man misstänker mykoplasma eller CAE. Undvik livdjursinköp. Om livdjur måste köpas in ska de hållas i karantän i minst tre veckor.

Inget kommersiellt vaccin mot luftvägsinfektioner hos get finns på den svenska marknaden.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls