Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Skabb och löss hos gris

Skabbkvalster (Sarcoptes scabiei var. suis) är en hudparasit som är vanligt förekommande hos grisar i hela världen. Infektion med skabb bör betraktas som en allvarlig sjukdom eftersom skabb medför kraftig klåda och obehag hos grisarna. Löss (Haematopinus suis), vilka suger blod och orsakar klåda, kan vid allvarliga fall orsaka lika stora besvär som skabb. Skabb och löss på gris är idag ovanliga i Sverige.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Smittämne och smittvägar

Ivrigt diande gris. Skabb i öron och på kinder. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Bengt Ekberg/SVA

Skabbkvalster lever i ytligare hudlager. Honan lägger ägg i gångar i huden. Äggen kläcks efter två till sex dagar och efter två till tre veckor finns en ny könsmogen skabbgeneration. Skabbkvalstrets hela livscykel försiggår på och i grisens hud. Skabbsmitta sprids i princip enbart vid direktkontakt med drabbade grisar men skabbkvalster kan också överleva en kortare period i miljön.

Den största lusarten är grislusen, som kan bli upp till 6 millimeter lång. Den lägger ägg (gnetter), som är cirka en millimeter långa och sitter på borsten i grisens hud. Äggen kläcks efter åtta till tio dagar och efter tre veckor kan lusen fortplanta sig. Utanför grisen överlever lusen bara några dagar. Lössen sprids från djur till djur och via smittad inredning och strö.

Klinisk bild

Skabbdjuren finns hos större grisar främst i och omkring öronen, på framsidan av bakbenen, i ljumskar och armbågsveck och på benens nedre delar. Det första symtomet är i regel klåda. Smågrisarna får knottriga, runda, röda utslag ofta på buken och lårens insidor. Klådan kan vara svår på grund av de djupa borrgångarna vilket kan leda till försämrad tillväxt . Försämringen i produktionsresultaten varierar men kan uppgå till 10 procent.

Lössen trivs också bakom öronen, men kan även kravla omkring över hela kroppen. Lusen suger blod och orsakar klåda som kan bli lika besvärlig som vid skabb.

Provtagning och diagnostik

Hudskrap grisöra, skabbprov. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Bengt Ekberg/SVA

Symtomen på skabb och löss kan bedömas med hjälp av ett så kallad klådindex där man noterar hur ofta grisarna kliar sig under en bestämd tidsperiod. Skabbsmitta kan påvisas genom mikroskopisk undersökning av hudskrap från misstänkt påverkade hudpartier. Grislusen, som kan bli upp till sex millimeter lång kan ses med blotta ögat.

Behandling och förebyggande åtgärder

Fall av skabb och löss behandlas med antiparasitära medel. Då skabb räknas som en invärtes sjukdom är alla skabbpreparat receptbelagda. Det viktigaste är inte vilket preparat man använder utan att alla djur i besättningen behandlas med en adekvat dos av medlet.

Skabb har utrotats i de flesta svenska besättningar och vid återfall sker som regel en ny sanering av hela besättningen efter veterinär rådgivning. I Sverige är många grisbesättningar skabbsanerade.

Även löss är sällsynt. Löss bekämpas med samma preparat som skabb.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls