Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Svinkoppor hos gris

Svinkoppor är en virussjukdom som endast drabbar grisar. Sjukdomen har rapporterats från stora delar av världen, men förekomsten är generellt sett låg. Sjukdomen är aldrig diagnosticerad i Sverige.
Observera att det som i dagligt tal kallas svinkoppor hos människa är en helt annan sjukdom som inte har med grisar att göra.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Smittämne och smittvägar

Svinkoppor orsakas av svinkoppsvirus, ett stort DNA-virus i familjen Poxviridae som är den enda medlemmen i genus Suipoxvirus. Viruset infekterar via sår och kan därefter angripa andra hudpartier genom spridning via blodcirkulationen. Virus förekommer i riklig mängd i kopporna. Infektioner med svinkoppsvirus har vanligen varit förknippade med dålig hygien. Svinkoppsvirus kan överleva i miljön under lång tid och tidigare har grislusen (Haematopinus suis), som troligen inte längre finns i Sverige, fungerat som en mekanisk vektor. Smittan kan troligen också överföras med insekter som myggor mellan djur och mellan besättningar.

Klinisk bild

Svinkoppsvirus infekterar endast grisar. Sjukdomsförloppet är vanligen milt. Oftast drabbas bara smågrisar, men grisar i alla åldrar kan insjukna. I det tidiga skedet av sjukdomen ses ibland feber, aptitlöshet och slöhet. Efter en inkubationstid på cirka en vecka ses små röda fläckar, ofta i ansiktet och på öron, lår och buk. Dessa utvecklas till centimeterstora röda koppor som därefter omvandlas till sår och därefter sårskorpor. Tiden från bildande av välavgränsade små fläckar till skadeläkning är tre till fyra veckor. Komplikationer med sekundära bakteriella infektioner kan orsaka mer omfattande skador och förlängd läkningstid som följd.

Provtagning och diagnostik

Diagnosen svinkoppor baseras på kliniska symtom, men för att fastställa diagnosen är påvisande av svinkoppsvirus viktigt eftersom sjukdomen ännu inte beskrivits i landet.

Övriga hudsjukdomar utgör differentialdiagnoser, liksom andra infektioner som orsakar blåsbildningar varav flera är anmälningspliktiga.

Behandling och förebyggande åtgärder

Det finns ingen känd behandling mot svinkoppor. Vid sekundärinfektioner kan antibiotikabehandling övervägas.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls