Gå direkt till innehåll

Kontroll och övervakning av salmonella hos animalieproducerande djur

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för det obligatoriska kontroll- och övervakningsprogrammet för salmonella hos animalieproducerande djur.

Krav vid salmonellafall bland animalieproducerande djur

Vid misstanke om salmonella hos ett djur måste en veterinär alltid ta prover för fastställande av diagnos och dessutom vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. När salmonella isoleras på ett laboratorium ska laboratoriet alltid anmäla detta till Jordbruksverket och till aktuell Länsstyrelse. Länsveterinären informerar i sin tur andra som behöver informationen. Salmonellaisolatet sänds till SVA för konfirmering och typning. SVA rapporterar sedan resultatet till det insändande laboratoriet, Jordbruksverket, djurägaren och Länsveterinären.

Vid varje misstanke om salmonella i en djurbesättning gör Jordbruksverket en utredning för att fastställa eventuell smitta (se ”Obligatoriskt övervakningsprogram animalieproducerande djur”). När salmonella återisoleras i en djurbesättning spärras besättningen och djurförflyttningar till eller ifrån besättningen förbjuds. En epidemiologisk utredning genomförs och en saneringsplan för hur salmonella ska bekämpas i besättningen tas fram. (Salmonella enterica subsp diarizonae 61:(k):1,5,(7) hos får är i vissa avseenden undantagen från dessa bestämmelser, se Salmonella hos får).

I fjäderfäbesättningar avlivas alla salmonellapositiva fjäderfäflockar oavsett vilken serotyp av salmonella som isolerats. Fjäderfästallar och övriga ytor som kan vara kontaminerade rengörs noggrant mekaniskt och desinficeras. Innan nya fjäderfän sätts in i stallarna tas miljöprover som måste vara negativa för salmonella innan återinsättning kan ske.

I gris- och nötbesättningar genomförs en sanering med hjälp av stegvis omförflyttningar av djuren i kombination med rengöring och upprepad provtagning samt strikt hygien för att förhindra smittspridning. Saneringsplanen anpassas efter produktionsformen och omfattningen av salmonellasmitta. För djurgrupper i nötbesättningar vidtas olika åtgärder för att minska smittrycket, såsom t ex. utflyttning av djuren på bete under den varma årstiden eller byggande av tillfälliga stallar. Djuren får slaktas efter provtagning och enligt särskilda rutiner. Den spärr som lagts på besättningen hävs när saneringen är genomförd och salmonella inte kan isoleras från två på varandra följande besättningsprovtagningar med fyra veckors mellanrum.

Obligatoriskt övervakningsprogram animalieproducerande djur

Vid misstanke om salmonella i en djurbesättning görs en utredning för att fastställa eventuell smitta och om salmonella påvisas i en besättning sker alltid smittspårning för att identifiera smittkälla och eventuell vidare smittspridning. Utredning för att klarlägga eventuell smitta/smittspridning sker också vid fynd av salmonella i foderanläggning, livsmedel, hos andra djur och människa. Hur omfattande utredning som sker bedöms i varje enskilt fall av Jordbruksverket. Till exempel vid fynd av salmonella i lymfknuteprov på slakterier eller efter fynd vid obduktion av djur provtas vanligen hela besättningen. Ursprungsbesättningen kan också provtas efter fynd av salmonella på slaktkroppar (svabbprover) när isolat med specifika antibiotikaresistensmönster påvisats eller under andra speciella omständigheter.

Utöver detta sker en rutinmässig och fortlöpande provtagning av avelsfjäderfäflockar som har mer än 250 fjäderfä och alla värphönsflockar som säljer ägg till konsumtion. Dessutom testas alla fjäderfäflockar med mer än 500 fjäderfä en till två veckor före slakt, i mindre besättningar sker en frivillig provtagning inför slakt. I grisavelsbesättningar och gyltproducerande besättningar sker stickprovtagning för salmonella årligen och i suggpooler sker stickprovtagning två gånger per år. Prov för salmonella tas även vid obduktioner av animalieproducerande djur om misstanke om salmonella föreligger. Utöver det provtas samtliga kalvar (under 12 månaders ålder) som obduceras.

Frivilliga kontrollprogram animalieproducerande djur

Utöver den obligatoriska kontrollen av salmonella finns det frivilliga kontrollprogram för fjäderfä, nökreatur och gris. Branschorganisationer för de olika djurslagen har tilldelats ansvaret för programmen för sina medlemmar. Se länkar under Läs mer hos andra. 

Obligatoriskt kontroll- och övervakningsprogram vid slakterier

Livsmedelsverket är ansvarig myndighet för den delen av den obligatoriska salmonellaövervakningen som sker på slakterier. Sedan Sveriges inträde i EU har en kontinuerlig och systematisk övervakning av salmonella hos nötkreatur och slaktgris och vuxna grisar skett på slakterier. Cirka 9000 lymfknuteprov per år undersöks för salmonella.

Senast uppdaterad : 2020-01-20