Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Lungmask hos rådjur

Lungmaskar av arterna Vareostrongylus eller Dictiocaulus är vanligt hos rådjur och kan påverka djuren negativt när det är en riklig förekomst av parasiter i luftvägarna. Det är främst yngre, mycket gamla eller nedsatta djur som påverkas av höga parasitbördor.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Orsak: Parasiterna Varestrongylus capreoli (lilla lungmasken) och Dictyocaulus capreolus (stora lungmasken).
Arter: Rådjur.
Spridning: Via bete/foder.

Lungmask i luftstrupe hos rådjur. Foto: SVA

Lilla lungmasken är en mycket vanlig parasit hos rådjur. När det finns mycket lungmask kan inflammationen som uppstår i lungvävnaden bidra till att rådjuret får sämre lungfunktion och parasitbördan kan bidra till nedsättning av kondition och därmed överlevnad. Ungdjur, djur som svälter eller djur med andra sjukdomar påverkas sannolikt mer av omfattande angrepp av lungmask. Utbredningen av parasitorsakade lungförändringar kan spegla hur omfattande parasitbörda rådjuren har i lungorna. Lungmaskarna är mer aktiva under sommarhalvåret och inaktiva under vintermånaderna, vilket gör att parasiter i luftrören endast ses under delar av året.

Lilla lungmasken är släkt med hjärnhinnemasken och har en livscykel mycket lik hjärnhinnemaskens, med en fas i värddjuret och en fas i en yttre mellanvärd (snäcka). Infekterade djur utsöndrar larver via avföringen, och efter mellansteget i snäckan kan nya rådjur infekteras via betet. Lilla lungmasken lever i lungans små luftrör, och är 0,5-1,4 cm lång. Den ger upphov till grönaktiga hårda förändringar, framför allt i lungans ytterkanter. Är angreppen kraftiga försämras lungans kapacitet avsevärt.

Rådjur kan även infekteras av den stora lungmasken, Dictyocaulus capreolus. Denna sprids också via betet, men här sker smittspridningen direkt, utan mellanvärd. Den vuxna masken är 2,5-8 cm lång, och vanligen hittar man den i de stora och mellanstora luftvägarna.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls