Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Samcirkulation av aviära influensavirus och velogena Newcasle disease virus - påverkan på patogenes, immunsvar och förebyggande av sjukdom (NADIV)

Publicerad 2018-01-02
Med fokus på H9N2 aviärt influensavirus (AIV) och Newcastle disease virus (NDV) syftar detta projekt till att öka kunskapen om interaktionerna mellan dessa två virus, som visat sig ofta samcirkulerar i fjäderfäpopulationer, och att genom dessa insikter kunna utvärdera diagnostikverktyg och lämpliga vaccinationsmetoder för bättrad diagnostik och kontroll. Ett internationellt team av erfarna forskare från Belgien, Israel, Italien och Sverige kommer att undersöka effekterna av dessa virus tillsammans med avseeende på sjukdomssymptomens svårighetsgrad och virusens patogenicitet, immunsvar mot infektioner och vaccination. Dessutom kommer detta projekt att utvärdera befintliga och nya diagnostiska verktyg för snabb upptäckt av samtidiga infektioner orsakade av AIV och NDV samt för differentiering av infektioner orsakade av fält- eller vaccinstammar.