Gå direkt till innehåll

Regeringsuppdrag inom Vildsvinspaketet

SVA har fått i uppdrag från regeringen att under 2020 - 2021 utreda förutsättningarna att skapa ett samlat digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött. Utredningen ska innehålla en bedömning av förutsättningar i alla led inom livsmedelskedjan som inte passerat en vilthanteringsanläggning. Dessa led innefattar jägare som gått särskild utbildning och lokal detaljhandelsanläggning, via laboratorium till slutkonsument.

Uppdraget ingår i Vildsvinspaketet, som presenterades av regeringen i april 2020. Vildsvinspaketet är en del av den nationella livsmedelsstrategin, främst inom det strategiska området Konsument och marknad, vilket har som mål att konsumenter ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och därmed kunna göra medvetna och hållbara val. Det övergripande målet med Vildsvinspaketet är att fler konsumenter ska få tillgång till vildsvinskött och att den totala avsättningen av vildsvinskött ska öka. Förutom SVA har också Livsmedelsverket, Länsstyrelserna samt Jordbruksverket fått regeringsuppdrag inom Vildsvinspaketet.

Bakgrunden till dessa regeringsuppdrag kommer från det uppdrag som Livsmedelsverket fick under 2018, av regeringen för att ”analysera möjligheten att förenkla förfaranden för avsättning av svenskt vildsvinskött”. Resultatet av det uppdraget presenterades i rapporten "Avsättning av svenskt vildsvinskött". I rapporten presenterades olika förutsättningar som bör beaktas alternativt utredas vidare för att avsättningen av vildsvinskött ska kunna öka med bibehållen livsmedelssäkerhet.

Vildsvin kan vara bärare av trikiner och, på vissa platser, ha höga cesiumhalter. Spårbarhet av vildsvinskött, där man kan visa analyssvar, är nödvändig för att säkerställa bibehållen livsmedelssäkerhet. Dessutom kan det, om analyssvar görs tillgängligt för konsumenter, bidra till konsumenternas förtroende för livsmedlen, och att konsumenterna kan göra medvetna och hållbara val.

I nuläget får jägare inte leverera vildsvin (pälsade kroppar eller köttdetaljer) direkt till slutkonsument eller till lokala detaljhandelsanläggningar utan allt vildsvinskött som ska säljas måste passera en vilthanteringsanläggning. Dessa ansvarar för att kropparna testas för trikiner och cesium.

Livsmedelsverkets uppdrag inom Vildsvinspaketet omfattar att ge förslag till ny lagstiftning om lokal försäljning av vildsvinskött från jägare som gått särskild utbildning och lokal detaljhandelsanläggning till slutkonsument. En förutsättning för att försäljning ska kunna ske är att det finns en spårbarhet.

SVA:s uppdrag ska slutredovisas till regeringen i februari 2022.

Visar alla uppdrag som ingår i vildsvinspaketet
Alla uppdrag inom Vildsvinspaketet

Kontaktperson

Anna Malmsten

Utredare

Statens veterinärmedicinska anstalt