Gå direkt till innehåll

Nationellt och europeiskt referenslaboratorium

Nationella referenslaboratorier, NRL, spelar en viktig roll för verkställandet av zoonosdirektivet inom EU. För att säkerställa att EU:s foder- och livsmedelslagstiftning och vissa bestämmelser om djurhälsa och djurskydd efterlevs, finns en kontrollförordning. SVA har även uppdrag att verka som europeiskt referenslaboratorium. 

Kontrollförordningen innebär att medlemsstaternas laboratorier som används för analyser i den officiella kontrollen ska uppfylla vissa kvalitetskrav.

För att kontrollera att kvalitetskraven efterlevs i alla länder utses ett NRL för varje område i varje EU-land. Ett av EU-länderna blir sedan europeiskt referenslaboratorium, EURL, för alla nationella NRL inom det området.

I Sverige har SVA drygt 30 NRL, däribland salmonella, fågelinfluensa och mul- och klövsjuka. Dessutom är SVA EURL på området campylobacter.

Syftet med referenslaboratorier är främst att harmonisera analysarbetet för att få resultat som präglas av hög kvalitet och enhetlighet. Verksamheten ska omfatta alla områden av foder- och livsmedelslagstiftningen och djurhälsa, och särskilt de områden där det finns behov av analys och diagnosresultat.

Viktiga uppgifter för NRL är att inom respektive kompetensområde samarbeta med EURL, samordna verksamheten på officiella laboratorier som är ansvariga för analyser, vid behov organisera jämförande test av de officiella nationella laboratorierna samt vidarebefordra informationen från EURL till officiella nationella laboratorier.

Referenslaboratorium och NRL

I enlighet med EU:s förordningar (No 882/2004 och 776/2006), och direktiv (64/432/EEC om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen), SVA:s instruktion och med direktivet (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel är SVA utsett att vara referenslaboratorium och i förekommande fall NRL inom följande områden:
 • Afrikansk hästpest 
 • Afrikansk svinpest
 • Animaliska proteiner (i foder)
 • Antimikrobiell resistens
 • Aujeszkys sjukdom
 • Bluetongue
 • Boskapspest
 • Bovin tuberkulos
 • Brucellos
 • Campylobacter hos djur och i foder*
 • Andra hästsjukdomar än afrikansk hästpest
 • Enzootisk bovin leukos
 • Escherichia coli (EHEC) hos djur och i foder*
 • Fisksjukdomar 
 • Fågelinfluensa
 • Får- och getkoppor
 • Godkännande av fodertillsatser
 • Infektiös bovin rinotrakeit 
 • Klassisk svinpest
 • Kräftdjurssjukdomar 
 • Listeria monocytogenes hos djur och i foder* 
 • Lumpy skin disease
 • Mul- och klövsjuka
 • Mykotoxin i foder*
 • Newcastlesjuka
 • Parasiter (särskilt TrichinellaEchinococcus och Anisakis)
 • Pest des petits ruminants
 • Rabies
 • Rift valley fever
 • Salmonellos
 • Sjukdomar hos musslor
 • Staphylococcus hos djur och i foder*
 • Transmissibla spongiforma encefalopatier (TSE)
 • Tungmetaller i foder* 
 • Vesicular stomatitis
 • Vesicular svinsjuka
 • Vissa fågelsjukdomar

* i samråd med Livsmedelsverket

Senast uppdaterad : 2019-11-21