Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nytt projekt studerar hur vildsvin sprider sjukdomar

2016-11-18

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam, dödlig sjukdom som drabbar gris och vildsvin. Sjukdomen har under senare år spridits och etablerat sig hos vildsvin i östra EU, med stora ekonomiska konsekvenser. I samarbete med bland andra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet, startar nu Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ett projekt för att förbättra förmågan att kontrollera allvarliga sjukdomar bland vilda djur, med fokus på ASF och vildsvin. Forskningsrådet Formas finansierar detta och tre projekt till vid SVA.

Sjukdomar hos vilda djur har uppmärksammats allt mer på senare tid. Den omfattande spridningen av afrikansk svinpest i östra EU är exempelvis ett hot mot både samhällsekonomi och djurhälsa.

– Utvecklingen är mycket oroande. I avsaknad av ett effektivt vaccin behövs annan bekämpning. Vårt projekt kombinerar expertis inom vilt, sjukdomskontroll och modellering för att möta dessa utmaningar. Deltagarna representerar ett unikt samarbete och säkerställer att forskningsresultat kan leda till en användbar policy, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA och ansvarig för forskningsprojektet.

Motståndskraftigt virus

Viruset som orsakar ASF är mycket motståndskraftigt och överlever flera veckor i köttprodukter, kadaver eller troféer, och flera månader i frysta produkter.

– Införsel av köttprodukter eller troféer från infekterade tam- eller vildsvin utgör därför det största hotet för att smittan ska spridas till nya områden. Om ASF spreds i vårt land, skulle det inte bara få stora konsekvenser för svensk grisuppfödning utan också påverka våra vildsvinsstammar kraftigt, inklusive jakten.

En intensifierad jakt för att begränsa antalet vildsvin föreslås ofta som en åtgärd för att minska smittspridning.

Stängsla in ett alternativ

– Men detta leder ofta till att förflyttningsmönster förändras i en vildsvinsgrupp. En sådan kontrollåtgärd i ett smittat område riskerar därför istället att öka smittspridningen. Att stängsla in vildsvinen inom ett begränsat område skulle däremot kunna ge ökade möjligheter att övervaka och förstå omfattningen av sjukdomsspridning i den infekterade djurgruppen, säger Karl Ståhl.

Inom projektet kommer en modell för smittspridning att utvecklas för att simulera utbrott av ASF hos svenska vildsvin. Dessutom planeras en pilotstudie där vildsvin i ett begränsat område kommer att fångas in och förses med GPS-halsband för att studera hur de rör sig. Kameror för viltövervakning ska placeras på utfodringsplatser med mera där olika djurgrupper träffas, och där smitta kan spridas. Målet är att utvärdera olika effekter av instängsling och andra metoder för viltkontroll, inklusive olika strategier för jakt och utfodring, samt möjligheten att genomföra dessa i större skala.

Kontaktperson

Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA, tel. 018-67 41 27, e-post

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls