Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Svindysenteri hos gris

Svindysenteri är en allvarlig diarrésjukdom som kännetecknas av blodblandad diarré och hög dödlighet om inte behandling sätts in. Genom införandet av ett kontrollprogram år 2000 har besättningar med svindysenteri minskat kraftigt i Sverige och eventuellt är det möjligt att utrota sjukdomen i landet.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Smittämne och smittvägar

Ofta ses blodiga, slemmiga diarréer vid svindysenteri. Foto: Marie Sterning/SLU

Svindysenteri orsakas av spiroketen Brachyspira hyodysenteriae, en skruvformad långsamväxande anaerob bakterie. Smittade grisar utsöndrar bakterien med diarrén och infektionen sker fekalt-oralt.

Klinisk bild

Det kännetecknande kliniska symtomet är blodblandad, slemrik diarré som sprider sig i besättningen. Allmäntillståndet kan vara kraftigt påverkat och i obehandlade fall är då risken för dödlig utgång hög.

Provtagning och diagnostik

Förutom den kliniska bilden ställs diagnosen genom påvisande av B. hyodysenteriae i bakteriologisk odling. Positiv odling konfirmeras med hjälp av PCR.

Behandling och förebyggande åtgärder

Sjuka djur ska behandlas med antibiotika. Behandlingen kan ske via dricksvattnet och/eller fodret men allmänpåverkade djur bör inledningsvis behandlas parenteralt. Påvisas B. hyodysenteriae i en besättning bör detta alltid föranleda sanering. Rekrytering av djur från certifierat fria besättningar och att hålla en hög hygiengrad förebygger risken att få in smittan i en besättning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls