Gå direkt till innehåll

Virusencefalit hos häst

Häst

Hjärn-/hjärnhinneinflammation hos häst kan orsakas av EEE-, WEE- och VEE-virus (Eastern, Western respektive Venezuelan Equine Encephalitis virus), West Nile Virus och Japansk encefalit B-virus. Alla dessa virus kan infektera människa och många kan också infektera olika fågelarter. Sjukdomarna förekommer idag inte i Sverige.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Ja

Zoonos :

Ja

Förekomst 

EEE, WEE och VEE förekommer i Nord-, Central- och Sydamerika (VEE upp till södra USA). West Nile förekommer i stora delar av världen, närmast i södra Europa. Under 2018 sågs introduktioner av smittan även i Tyskland. Japansk encefalit B förekommer i Sydostasien.

Symtom

Symptombilden hos häst är liknande för samtliga uppräknade virala encefaliter. De allra flesta infektionerna förlöper utan symtom, eller med en kortare episod av feber och eventuellt nedsatt allmäntillstånd. I en mindre andel fall angriper virus nervsystemet och då ses symtom som muskeldarrningar, ryckningar i huvud och hals, balanssvårigheter, överreaktioner på stimuli eller nedsatt medvetandegrad.   I allvarliga fall blir djuret liggande och kan inte resa sig. Dödsfall inträffar och hästar som haft allvarliga symtom drabbas ofta av kvarstående problem. Svårt drabbade hästar kan få avlivas av djurskyddsskäl. Olika fågelarter får varierande symtom, beroende på art och virustyp. Läs mer om symtom hos människa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Smittämne

EEE-, WEE- och VEE- virus (Eastern, Western respektive Venezuelan Equine Encephalitis virus) tillhör alla genus Alphavirus. Andra virus som ger liknande sjukdom hos häst och som också lyder under epizootilagen är West Nile virus och Japansk encefalit B-virus, vilka tillhör genus Flavivirus.

Smittvägar

Smittämnena sprids från fåglar till däggdjur via myggor. Vilda fåglar fungerar ofta som virusreservoar i områden där smittan förekommer. Hästar och människor smittade med EEE, WEE, West Nile eller Japansk encefalit kan inte sprida sjukdomen vidare via blodsugande insekter eftersom mängden virus i blodet är för låg. VEE-virus kan finnas i tillräcklig mängd i blodet hos infekterade däggdjur och människor för att kunna spridas vidare till myggor. VEE har smågnagare som huvudreservoar.

Diagnos

Hästar kan undersökas med blodprov för antikroppar. Ofta har en sjuk häst redan hunnit utveckla ett tidigt antikroppssvar när de kliniska symptomen ses. Har man tillgång till cerebrospinalvätska eller vävnadsmaterial från hjärnan från obduktion är PCR för att hitta arvsmassa från virus ett gott alternativ.

Om man misstänker sjukdomen

Virusencefalit orsakat av någon av ovanstående virus hos häst lyder under epizootilagen. Om man misstänker att en häst drabbas av virusencefalit måste man genast tillkalla veterinär. Tills dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Detta innebär att hålla den misstänkta hästen isolerad från blodsugande insekter (ta in den om den är på bete, stäng dörrar och fönster, använd insektsmedel vid behov). Misstänkt smittade människor bör uppsöka läkare. I veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar.

Hitta på denna sida