Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Lymfosarkom hos gädda (Esox lucius)

Lymfosarkom är en tumör som bland annat kan påträffas växande som en röd-gulaktig svulstbildning ut genom huden hos gädda (Esox lucius). Gäddor med lymfosarkom har hittills nästan uteslutande påträffats i Östersjön.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Lymfosarkom i överkäken

Lymfosarkom i överkäken. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Anna Lingman/SLU

Lymfosarkom har i Sverige endast påvisats på gädda och framför allt i Östersjön. Sjukdomen kan drabba en stor del av gäddorna i ett vattenområde, för att efter en tid helt försvinna.

Gäddpopulationen återhämtar sig snabbt.

Symtom

Förändringen syns först som en fjällös svullnad som efter hand växer sig större. Tumörerna kan variera i utbredning och färg, men är ofta vita till gulaktiga, ibland kraftigt gulfärgade,med blodröda stråk.  Djupa insänkningar till under hudnivå kan förekomma i större tumörer.

Vid mikroskopisk undersökning av vävnadssnitt ser man stora mängder odifferentierade vita blodkroppar (lymfocyter).

Hos vissa gäddor har man hittat ärrbildningar i huden, vilket kan tyda på att sjukdomen kan självläka.

Etiologi och patogenes

Orsaken till tumörer varierar allt från spontant uppkomna till inducerade av kemikalier eller virus. Att en stor del av gäddpopulationen i ett område kan drabbas ungefär samtidigt, talar för en smittsam (virusorsakad) etiologi.

Infektionsagens:

Lymfosarkom är en aggressiv (malign) tumörtyp som utgår från lymfoid vävnad. Retrovirus har påvisats i lymfosarkom hos gädda. 

Infektionsport:

Okänd

Spridning i djuret:

I många olika organ, till exempel hud, muskulatur, njure, lever.

Smittvägar:

Sjukdomen har experimentellt kunnat överföras från fisk till fisk.

Provtagning och diagnostik

Diagnosen ställs ofta genom okulär besiktning. Mikroskopisk (histologisk) undersökning av fixerade vävnadssnitt kan användas för att klassificera tumören.

Behandling och profylax

Behandling saknas. På grund av spridningsrisk ska sjuka fiskar som fångas tas upp på land, avlivas och destrueras på lämpligt sätt för att minimera smittspridning. Att skära bort tumörerna och slänga tillbaka fisken levande är inte etiskt korrekt då det orsakar lidande, eventuellt även förblödning (samt med risk för virusspridning då tumören kan sitta djupt).

Sjukdomen betraktas ej som överförbar till människa.

Fiskar med tecken på svulstbildningar i huden/muskulaturen och/eller öppna sår i huden bör dock inte användas för konsumtion av människor eller djur.

Lymfosarkom hos gädda. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Bengt Ekberg/SVA

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls