Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mastit orsakad av Streptococcus zooepidemicus hos nötkreatur

Streptococcus zooepidemicus är en bakterie som förknippas med övre luftvägsinfektioner hos häst. Den är också en mindre vanlig orsak till mastit.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

S. zooepidemicus är en ovanlig mastitpatogen i Sverige. Under de senaste åren har S. zooepidemicus identifierats i färre än tio mjölkprov per år på mastitlaboratoriet, SVA.

Kliniska symtom

S. zooepidemicus kan orsaka såväl klinisk och subklinisk som akut och kronisk mastit.

Differentialdiagnoser

Andra mastiter.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Streptococcus equi subsp. zooepidemicus är en grampositiv kock

Inkubationstid:

-

Infektionsport:

Spenkanalen

Spridning i djuret:

Lokalt i juvret

Smittvägar:

Främst andra kor, eventuellt hästar

Provtagning och diagnostik

Mjölkprov för bakteriologisk odling tas sterilt. Vid klinisk mastit kan provet odlas på SELMA®-platta (eller motsvarande) eller skickas till ackrediterat laboratorium. Denna streptokock kan inte artbestämmas i fält. Misstänkta plattor kan sändas till mastitlaboratoriet för konfirmering. Vid subklinisk mastit bör provet skickas till ackrediterat laboratorium. Utmärkande vid odling är en kraftig betahemolys som syns på blodagar.

Behandling och profylax

S. zooepidemicus är känslig för penicillin. Endast akut klinisk mastit bör antibiotikabehandlas under laktationen (se SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning (pdf)). Understödjande behandling i form av NSAID, vätska och extra urmjölkningar kan tillkomma beroende på symtom. Subkliniska fall kan behandlas med långtidsverkande intramammarier under sintiden. Kroniska fall bör slås ut.

S. zooepidemicus förebyggs genom noggranna mjölkningsrutiner och god mjölkningshygien. Infekterade djur ska skyddas från friska djur genom gruppering och mjölkningsordning. Hygienen i kalvningsbox och i liggbås ska vara god. Inköp av djur bör undvikas. Utslagning av främst kroniskt infekterade djur är en viktig del i sanering av drabbade besättningar. Hästar kan vara potentiell smittkälla. Man bör också beakta zoonosrisken mellan ko och människa.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls