Gå direkt till innehåll
Ljusbrun fälthare i grönt gräs.
Hälsoläget är generellt sett gott bland de vilda djuren i Sverige, men fågelinfluensa dominerade SVA:s arbete med vilda djur under 2021. Foto: Istock

Gott hälsoläge bland vilda djur i Sverige

Sidan granskades senast : 2022-05-03

Under 2021 kom 3 212 vilda djur in till SVA för undersökning. Fågelinfluensa var den klart dominerande sjukdomen bland fallen. Men över lag är hälsoläget gott hos svenska vilda djurpopulationer, och landet är, med vissa undantag, fritt från allvarligare smittsamma sjukdomar.

3 212 hela eller delar av frilevande vilda djur kom till SVA för undersökning under 2021 (det kan jämföras med totalt 2 510 fall år 2020 ). De tio mest undersökta arterna under 2021 var följande: brunbjörn (596), rödräv (384), lodjur (168), älg (137), utter (108), rådjur (83), vildsvin (78), fälthare (74), knubbsäl (66), varg (57). Att det är många björnar beror på många vävnadsprover från licensjakten som inkommer, vilket är del av hälsoövervakningen av björnstammen. Allt detta sammanfattas i den årliga rapporten ”Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2021”.

– Hälsoläget är över lag gott bland våra vilda djur i Sverige, men vissa smittsamma sjukdomar som förekommer eller dyker upp är viktiga att följa eller hitta när de drabbar vilt, säger Erik Ågren, viltpatolog vid SVA.

SVA övervakar sjukdomsläget bland vilda djur främst genom obduktioner och undersökningar av upphittade döda vilda djur, samt riktade projekt där prover samlas in. Fokus ligger på de sjukdomar hos vilda djur som kan smitta till eller från tamdjur eller människor, samt sjukdomar som kan påverka viltpopulationer och deras förvaltning.

Under 2021 kunde särskilt smittsamma och anmälningspliktiga sjukdomar konstateras i 390 fall, och då från 51 olika viltarter. Fågelinfluensa var vanligast, och konstaterades i 157 fall. Salmonella konstaterades i 75 fall, gulknopp i 39 fall, harpest i 19 fall, samt rävens dvärgbandmask som konstaterades i 16 fall.

Långvarigt utbrott av fågelinfluensa

Fågelinfluensan dominerade SVA:s arbete med vilda djur 2021. Under året kom det in över 1 500 rapporter om döda vilda fåglar till SVA. Ett urval av dessa togs in för obduktion och provtagning avseende fågelinfluensa. Totalt undersöktes 803 fåglar under året.

– Vi fick in ovanligt många fåglar för undersökning förra året. Detta fågelinfluensautbrott är det värsta hittills, sett till antalet drabbade fåglar och antal arter både i Sverige och resten av Europa, säger Erik Ågren.

CWD-övervakning i ny form

Inga positiva fall av CWD (avmagringssjuka hos hjortdjur) noterades under 2021. Hypotesen är att de enstaka fall av CWD hos äldre älgar i de nordiska länderna är en form av prionsjukdom som inte är smittsam som hos vildrenar i Norge, utan en sporadisk sjukdom som uppstår spontant. Den EU-beslutade övervakningen av CWD har avslutats, men alla hjortdjur med kliniska symtom på CWD är fortfarande aktuella att undersöka och övervakning kommer att fortsätta i annan form.

– Vid misstanke om CWD är det viktigt att kontakta SVA för att få instruktion om provtagning. Vuxna hjortdjur som är magra eller visar tecken på hjärnskador i form av beteendeförändringar, rörelsestörningar eller koordinationssvårigheter är mycket intressanta för provtagning, säger Gustav Averhed, viltveterinär vid SVA.

Ny övervakning av rävens dvärgbandmask

2021 påträffades rävens dvärgbandmask i ett nytt område: Kungsbacka kommun. SVA påbörjade under året en ny nationell övervakning och fick då in rävspillning därifrån som visade sig vara positiv. Det är sedan tidigare visat att parasiten förekommer i låg omfattning på flera platser i landet. Fortsatta studier ska visa hur omfattande spridningen av parasiten är och om det är möjligt och rimligt att sätta in en bekämpningsinsats.

Över lag gott hälsoläge bland rovdjuren

Alla stora rovdjur av arterna björn, lodjur, varg och järv som hittas döda, fälls under skydds- eller licensjakt eller under andra omständigheter, ska undersökas vid SVA som kropp eller urtagna vävnadsprover. Under 2021 inkom 837 fall av stora rovdjur, där många prover kommer från den obligatoriska provtagningen från licensjakt på varg, lodjur och brunbjörn. Resultaten ger viktig information till förvaltningen av dessa djurarter och årets resultat visar att de stora rovdjuren över lag har ett gott hälsoläge. Noterbart har främst varit förekomst av kryptorkism hos vargar, men betydelsen av detta för populationen på sikt är ännu inte klargjort.

Sverige fortsatt fritt från afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig virussjukdom som bara drabbar vildsvin och tamsvin. Sjukdomen har ännu inte hittats i Sverige, men övervakningen och beredskap för denna sjukdom är mycket viktig för att så tidigt som möjligt upptäcka en eventuell introduktion i landet. Under 2021 har 62 självdöda, eller på grund av sjukdom avlivade vildsvin undersökts för afrikansk svinpest. Alla var negativa.

Fler marina däggdjur undersöktes

Sammanlagt 62 marina däggdjur undersöktes av SVA under året. Av dessa var 44 valdjur (42 tumlare, en nordlig näbbval och en knölval) och 18 sälar (13 gråsälar och fem knubbsälar). SVA undersöker strandade tumlare, andra valdjur och sälar i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, och detta ingår i vår övervakning av marina däggdjur.

Kontaktperson för journalister

Erik Ågren

Statsveterinär

Porträtt av Erik Ågren

Foto: Göran Ekeberg/AddLight