Gå direkt till innehåll
Två vildsvin springer i snö vid fruset vattendrag.
Genrebild vildsvin, iStock.

Tre månader har gått – därför kan den smittade zonen minskas nu

Sidan granskades senast : 2023-11-30

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, går idag ut med information efter beslut om att minska smittade zonen. Länk till Jordbruksverkets pressmeddelande finns nedan.

Det har nu snart gått tre månader sedan det första fallet av afrikansk svinpest (ASF) upptäcktes på vildsvin i Fagersta. Tre månader med långtgående restriktioner för att minska risken för att smittspridning och intensivt arbete för att kartlägga smittans utbredning. Baserat på den kunskap som nu finns har Jordbruksverket beslutat att minska den smittade zonen och om lättnader för de restriktionerna i zonens ytterområde.

– I korthet så kommer zonen omfatta enbart Fagersta och Norbergs kommuner. Den kvarvarande zonen delas också in i två delar, ett kärnområde och ett ytterområde. I ytterområdet kommer lättnader i restriktionerna att kunna införas, aktiviteter som inte stör det fortsatta bekämpningsarbetet och som inte bedöms utgöra risk för smittspridning eller som påverkar vildsvinen kommer tillåtas, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Varför kan zonen nu minskas?

Samma dag som det första fallet av ASF konstaterades samlades SVA:s expertgrupp för ASF med uppgiften att utarbeta ett förslag på hur stort område som behövde beläggas med restriktioner. I gruppen ingick förutom SVA också experter från SLU och från Svenska Jägareförbundet på nationell och regional nivå. Storleken på den smittade zonen anpassades för att minimera risken för spridning av smittan. Den information som då fanns att tillgå var platsen där de positiva fallet påvisats, kunskap om vildsvin och specifik kunskap om den lokala vildsvinspopulationen, kunskap om sjukdomen och erfarenhet från utbrott i andra länder.

– Tack vare det intensiva arbete som pågått sedan den 6 september vet vi nu så mycket om smittans utbredning att det inte längre är nödvändigt med lika hårda restriktioner. De aktiviteter som nu tillåts är sådana där risken för smittspridning eller störning bedöms som låga, medan fortsatt förbud råder där riskerna bedöms som höga. Det är viktigt med fortsatt vaksamhet, vi vill skyndsamt ha in rapporter om eventuella vildsvinskadaver som hittas så att dessa kan undersökas, säger Karl Ståhl.

Under snart tre månader har intensiva sökinsatser genomförts där lokala jägare till fots har sökt igenom markerna efter döda vildsvin. Efter undersökning av alla döda vildsvin som har hittats är kunskapen nu mycket större om smittans utbredning. Samtliga positiva fall har hittats inom en begränsad del av det så kallade kärnområdet. Detta område, har stängslats in med bred marginal runtom ytan där fallen hittats. Patologisk undersökning för att bestämma när de kadaver som har varit positiva för ASF har dött och smittans geografiska spridning över tid tyder på att det inte pågår någon aktiv smittspridning i området. Denna kunskap ligger till grund för de beslut som nu fattas om att minska zonens storlek och att lätta på restriktionerna i zonens ytterområde.  

– Sökarbetet ligger till grund för den kunskap vi nu har om smittans utbredning, såväl i tid som rum, och allt tyder på att utbrottets aktiva fas nu är avslutad. Tack vare goda förutsättningar i form av bland annat låg vildsvinstäthet och ett enastående samarbete har vi tillsammans lyckats få kontroll över situationen.  Sammantaget gör detta att vi kan minska zonernas storlek och lätta på restriktioner redan efter mindre än tre månader, vilket är unikt ur ett internationellt perspektiv, säger statsepizootolog Karl Ståhl.

Risk för bakslag

ASF-virus kan dock finnas kvar länge i miljön och det är för tidigt att blåsa faran över. De restriktioner som finns kvar är viktiga för att minska risken för bakslag i utbrottet i form av nya fall och eventuell smittspridning. Fortsatt vaksamhet, anmälan om eventuella fynd av kadaver, provtagning av vildsvin från smittskyddsavlivning i den smittade zonen och jakt i omkringliggande områden, samt upprepade sökinsatser kommer att vara viktiga för att utrota ASF i Sverige.

Kontakt

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Du kanske också är intresserad av