Gå direkt till innehåll

Konfirmering av anmälningspliktig resistens

Veterinärer samt personer som arbetar inom obduktions- och laboratorieverksamhet är enligt Jordbruksverkets regelverk skyldiga att anmäla fall av vissa sjukdomar och smittämnen. Där framgår att misstänkta fall ska konfirmeras med molekylärbiologiska metoder samt att isolaten omgående ska skickas till SVA. I dagsläget har SVA finansiering från Jordbruksverket för att kunna erbjuda konfirmeringen utan kostnad för inskickande laboratorium.

Anmälningsplikt vid misstanke

Sedan 21 april 2021 regleras vilka varianter av antibiotikaresistens som ska anmälas då de hittas hos djur i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen (SJVFS 2021:10, saknummer K12). Därmed upphör författningen SJVFS 2012:24, saknummer K4, som tidigare reglerade detta att gälla.
De varianter av antibiotikaresistens som ska anmälas då de hittas hos djur är:

För alla dessa varianter utom för andra meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker ska fall med fenotypisk resistens (preliminär diagnos) anmälas till länsstyrelsen i det län där djuret befinner sig.

Fenotypiska kriterier för preliminär diagnos

  • För meticillinresistens hos stafylokocker baseras en preliminär diagnos på att ett isolat visar nedsatt känslighet för oxacillin, cefoxitin eller annan cefalosporin vid testning med fenotypiska metoder.
  • Substansernas förmåga att detektera meticillinresistens varierar mellan olika stafylokockarter. För meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) fungerar cefoxitin bäst och för meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) fungerar oxacillin bäst.
  • För ESBLCARBA hos Enterobacterales baseras en preliminär diagnos på att ett isolat visar nedsatt känslighet för karbapenemer vid testning med fenotypiska metoder.

Konfirmering av preliminär diagnos

Vid en preliminär diagnos enligt ovan ska diagnosen konfirmeras med molekylärbiologisk metod. SVA erbjuder i dagsläget denna tjänst kostnadsfritt (se mer information nedan). Om konfirmeringen sker på annat laboratorium ska isolatet ändå omgående skickas till SVA. Om det undersökande laboratoriet ligger utanför Sverige är det den provtagande veterinären som har skyldigheten att se till att diagnosen konfirmeras på ett korrekt sätt samt att isolatet skickas till SVA.

Konfirmering med molekylärbiologisk metod är viktig för att undvika falskt positiv diagnos och att åtgärder då vidtas i onödan samt för att vår nationella statistik ska vara riktig. Om misstanken bekräftas ska fallet anmälas till Jordbruksverket. Observera att agglutinationstest inte är en molekylärbiologisk metod.

Om en preliminär diagnos av karbapenemasbildande Enterobacterales (ESBLCARBA), MRSA och MRSP däremot avskrivs vid den konfirmerande undersökningen ska den som anmält den preliminära diagnosen meddela aktuell länsstyrelse detta.

För mer information se www.jordbruksverket.se och SJVFS 2021:10, saknummer K12.

Molekylärbiologisk konfirmering vid SVA

Genom finansiering från Jordbruksverket kan SVA, utan kostnad för inskickande laboratorium, erbjuda molekylärbiologisk konfirmering av de varianter av antibiotikaresistens som ska anmälas enligt SJVFS 2021:10. För att kunna utnyttja denna möjlighet gäller följande:

  • Isolatet ska uppfylla kriterierna för preliminär diagnos enligt SJVFS 2021:10
  • Isolatet ska uppfylla kriterierna för vilka fall som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt SJVFS 2021:10. (Konfirmering av övriga fall, exempelvis uppföljande isolat från individer där diagnosen redan konfirmerats, debiteras insändande laboratorium, se SVA:s analyser.)
  • Eventuell anmälan av preliminär diagnos enligt SJVFS 2021:10 ska vara gjord.
  • Kostnader för insändande av isolat till SVA står insändaren för, men frankerade provpåsar kan beställas från SVA.

Isolat skickas till Avdelningen för mikrobiologi, sektionen för bakteriologi, vid SVA och ska åtföljas av remiss för kostnadsfri konfirmering (pdf).

För den nationella statistiken är det värdefullt att de uppgifter om fallet som efterfrågas på remissen fylls i så fullständigt som möjligt. Om uppgifter saknas ange gärna ”saknas”.

Svarsrutiner

SVA svarar ut resultatet av undersökningen till det insändande laboratoriet. Vid konfirmering av ett fall fullföljer det insändande laboratoriet anmälan enligt SJVFS 2021:10, såvida det inte överenskommits att SVA ska göra den slutliga anmälan. För frågor om rutiner och överenskommelse om vem som ska anmäla, kontakta Sektionen för bakteriologi vid SVA på telefon 018–67 40 00.

Sidan granskades senast : 2024-03-26