Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Anna Omazic.

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

LUKE

UiT

NA

Finansiär

Nordisk Kommitté for Jordbruks- och livsmedelsforskning

Start/avslut

2021 - 2022

Djurslag

Ren

Medlemmar

Jonas Johansson Wensman

Ylva Persson

TARANDUS-nätverket

Foto: The TARANDUS logo. Illustrated by Karen-Ann Hurri.

Nätverket TARANDUS kommer att samla forskare från Finland, Island, Norge och Sverige för att arbeta med frågor som rör renens hälsa och välfärd kopplat till den pågående klimatförändringen.

Renen i våra nordiska länder påverkas allvarligt av den pågående klimatförändringen. Tillgången på vinterföda är kritisk för renarnas överlevnad och väderförhållandena påverkar betesförutsättningarna. Varmare vintrar med ökat antal nollgenomgångar och regn på snö kan ge ökad frekvens av låst bete på grund av isbildning och hård skare. Det försvårar för renarna att nå ner till markväxande renlavar som är en viktig föda. Om inte möjligheten till stödutfodring eller alternativa betesområden finns kan låst bete få mycket stora konsekvenser med svält och stort antal döda renar som följd. Stödutfodring räddar renens liv men leder också till stress och ökad djurtäthet, vilket i sin tur ökar risken för smittsamma infektionssjukdomar.

Det är viktigt att kunna känna igen sjuka renar, ha kunskap om deras sjukdomar och behandla djur i ett tidigt skedde samt att ha erfarenhet av att förebygga sjukdomar för att undvika sjuklighet och nedsatt kondition. Detta är viktigt både för djurens välbefinnande och för att undvika ekonomiska förluster på grund av till exempel rapportering vid slakt. Forskare från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Sverige,  Norges arktiska universitet (UiT), Norge, Naturresursinstitutet (LUKE), Finland och östra Islands naturforskningscenter (NA), Island, kommer tillsammans skapa ett hållbart och tvärvetenskapligt nätverk där målet är att förbättra djurhälsa och välfärd hos renen genom utveckling av förebyggande rutiner för att minimera risken för infektionssjukdomar samt anpassa renskötseln till klimatförändringen för att skapa en hållbar produktion med låg negativ påverkan på klimat och miljö.

TARANDUS-nätverket kommer att ordna workshopar med olika tema: djurhälsa och välfärd, infektionssjukdomar, utfodringsrelaterade störningar samt sjukdomar hos vilda renar - med fokus på kopplingen både mellan varje tema samt renskötsel och klimatanpassning. Målgruppen för träffarna är forskare och veterinärer, speciellt de som arbetar i regioner där renskötsel bedrivs, intresseorganisationer med fokus på renskötsel och klimatanpassning samt renskötare. Nätverket kommer också att ge möjlighet för yngre forskare att öka sin kunskap inom forskningsområdet.

Om du är intresserad av att delta i nätverket är du välkommen att kontakta Anna Omazic (anna.omazic@sva.se). När du registrerar dig till nätverket godkänner du att dina kontaktuppgifter delas i nätverket. Om du inte vill dela dina kontaktuppgifter, vänligen kontakta Anna Omazic (anna.omazic@sva.se).

Sidan granskades senast : 2023-11-17