Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Beredskapssamarbetet handlar om materialförsörjning till laboratorier. Bild: Rodrigo Ferrada Stoehrel/SVA

Samverkan med Finland utvecklar materialförsörjning i kris

Sidan granskades senast : 2021-12-21

Coronapandemin synliggjorde skillnader i hur Sverige och Finland löst försörjning av material och att det finns ömsesidig nytta av samverkan inom försörjningsberedskap inför framtida kriser. Finska Försvarsmaktens forskningsanstalt, FDRA, och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har inlett ett samarbete för återanvändning av laboratoriematerial vid kris.

Under pandemin har SVA periodvis haft brist på olika materiel till laboratorieverksamheten, bland annat pipettspetsar med filter och andra plastprodukter. Trots svenska gemensamma upphandlingar och andra åtgärder har leveransproblemen varit återkommande. Under våren 2021 drev finska FDRA ett nationellt projekt för att rengöra och återanvända pipettspetsar. Via näringsdepartementet kontaktade SVA det finska regeringskansliet och FDRA med en förfrågan om stöd för att utveckla ett samarbete angående försörjningsberedskap, i första hand avseende pipettspetsar. Kontakterna har lett till att ett pilotlabb med utrustning enligt den finska metoden installerats på SVA i Uppsala. I labbet kommer metoden förfinas och testas för att pipettspetsarna ska uppfylla samma krav på renhet som nya.

Kontaktpersoner för det nya PIDE-FISE pilot lab är från finska sidan professor Markku Mesilaakso från FDRA och Rickard Knutsson som leder sektionen för civilt försvar och krisberedskapsanalys på SVA. Med en bakgrund inom Kungliga Krigsvetenskapsakademin och lång erfarenhet av både forskning och praktiskt arbete med PCR-tester är han väl insatt i frågorna.

– Coronapandemin har visat att det finns problem i Sveriges nuvarande försörjningsberedskap och just pipettspetsar är fundamentalt för att laboratorier ska kunna testa och analysera prover. Vi måste säkerställa att läkemedel, medicintekniska produkter, skyddsutrustning och laborativa tjänster finns och fungerar när vi ska hantera framtida kriser och hot. Det är tack vare de samlade kunskaperna hos FDRA och de andra i projektet PIDE som tekniken för att återanvändning av pipettspetsar kunde tas fram. Nu kan den kunskapen öka vår beredskap och nästa gång utbudet av pipettspetsar stryps ska vi kunna återanvända de vi redan har, säger Rickard Knutsson.

Presidenten vill utveckla samarbete

Att kunna ge och ta emot stöd samt att kunna dela erfarenheter stärker ländernas ömsesidigt respektive beredskap. På Krigsvetenskapsakademins högtidsdag menade Finlands president Sauli Niinistö att det redan djupa säkerhetspolitiska samarbetet Finland – Norge – Sverige borde utvecklas vidare.

– Tiden för att vakna till insikt är inte över. Olika varningsklockor fortsätter att ringa, allt starkare. Den tilltagande stormaktskampen blir allt tydligare också för oss i Norden, avslutade president Niinistö sitt anförande.

Finska labbförsök ledde till stabil metod

Hos finska Försörjningsberedskapscentralen, HVK, är stödet stort för att bistå SVA och svensk vård med teknik för att säkra tillgången till pipettspetsar. I Finland var det social- och hälsoministeriet som tillsammans med Försörjningsberedskapscentralen finansierade pipettspetsprojektet som tog fram prototypen för att rengöra spetsar i storlekarna 1 och 0,3 milliliter. Arbetet resulterade i en mycket stabil process som med enkla basvaror kunde uppnå de vetenskapliga kraven på renhet.

– Med denna nydanande metod för rengöring av pipettspetsar har vi fått ett nytt verktyg att ha i beredskap till pandemier och andra kriser som stör de ordinarie leveranskedjorna. Metoden kan i en förlängning också utvecklas för rengöring av andra medicinska artiklar. Vi följer med intresse hur implementeringen i Sverige fortskrider, säger Joni Metsola på Försörjningsberedskapscentralen.

Svagheter i beredskap kom fram i regeringsrapport

I somras lämnade SVA och Jordbruksverket en gemensam rapport till regeringen: Nationella försörjningsbehov inom djurens hälso- och sjukvård vid kris eller höjd beredskap och då ytterst i krig.

En av insikterna i rapporten var att insatsvaror till laboratorieverksamheten måste komma med i beredskapsplaneringen. Coronapandemin illustrerade problemen med handel och logistik hos många länder och synliggjorde vikten av att öka samarbetet kring dessa frågor.

PIDE = finska projektet för att ta fram metod för rengöring av pipettspetsar så de kan återanvändas

PIDE-FISE = bilateralt projekt mellan Finland (FI) och Sverige (SE) för att utnyttja PIDE-metoden att bygga upp förmåga till massrengöring av pipettspetsar hos SVA

PIDE-FISE Pilot Lab = Labb hos SVA i Uppsala som nyligen startades

Läs mer

1 SVA nyhet om rapport

Läs mer hos andra

2 HVA om nordiskt samarbete

3 Rapport, Jordbruksverket (pdf)

4 Rickard Knutsson video, 23 sek.

5 Pipettspets, klippbild 9 sek.


Rickard Knutsson

Verksamhetschef för civilt försvar och krisberedskapsanalys

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Du kanske också är intresserad av