Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Juverinflammation hos gris

Akut juverinflammation drabbar oftast enstaka juverdelar under den tidigare delen av laktationen. Det är mindre vanligt med juverinflammationer under senare delen av diperioden, men det förekommer av och till.

En kronisk form av juverinflammation förekommer under sintiden i form av juverbölder (aktinos), vilket utgör ett problem i många besättningar.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Smittämne och smittvägar

Under sintiden förekommer en kronisk form av juverinflammation oftast i form av juverbölder. (klicka på bilden för ett större format)
Foto: Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU

Akuta juverinflammationer orsakas vanligen av streptokocker eller stafylokocker. Juverbölder innehåller ofta en rik blandflora ur vilken anaeroba bakterier isoleras, bland annat Trueperella pyogenes. Senare forskning har visat att den troliga smittvägen är via spenkanalerna och inte genom hud, hudsår eller spensår.

Klinisk bild

Suggan kan få akut inflammation i en eller flera juverdelar som då svullnar och blir hårda och ömma. Suggans allmäntillstånd behöver inte vara påverkat.
Vid kroniska juverinflammation utvecklas bölder. Dessa kan ses som vindruvsliknande förhårdnader eller som helt böldomvandlade juverdelar.

Provtagning och diagnostik

Diagnos ställs enklast genom palpation av ett urmjölkat eller sinlagt juver, vilket kan följas upp med bakteriell undersökning.

Behandling och förebyggande åtgärder

Resultat från bakteriologisk odling kan vara till stor hjälp vid beslut om behandling. Svårigheten ligger i att upptäcka och behandla infektionen i ett tidigt skede, vilket krävs för ett positivt behandlingsresultat.

Juverbölder är omöjliga att behandla eftersom böldens kapsel hindrar antibiotikan att nå infektionen. På grund av risk för smittspridning rekommenderas slakt i första hand. I annat fall ska suggan isoleras från friska djur.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls